การเขียนเรียงความ

 

 

 

      

สวัสดีคะ นักเรียนสบายดีกันทุกคนนะคะ ช่วงนี้มีหมอกควันจากการเผาป่าพรุควนเคร็งมาก นักเรียนจะต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวอยู่เสมอนะคะ จะได้ไว้ปิดปากปิดจมูกและดูแลตัวเองให้แข็งแรง ปลอดภัย ครูเป็นห่วงทุกคนนะคะ

       วันนี้เรามาเรียนเรื่อง การเขียนเรียงความ กันนะคะ ใกล้จะถึงวันแม่แล้วซึ่งห้องสมุดจะมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การประกวดเรียงความ  เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ

 

การเขียนเรียงความ
                  การเขียนเรียงความ เป็นการนำความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เขียนสนใจนำมาเรียบเรียงอย่างชัดเจน ให้น่าสนใจโดยอาศัยข้อเท็จจริง ระกอบความคิดเห็นของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ตามที่ผู้เขียนต้องการ

องค์ประกอบของเรียงความ
              เรียงความมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน  คือ
                   ๑. คำนำ (การเปิดเรื่อง)
                  ๒. เนื้อเรื่อง หรือเนื้อความ
                  ๓. บทลงท้าย (การปิดเรื่อง หรือ บทสรุป)

                    ภาคคำนำ   ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
                        ๑. ทำให้ผู้อ่านสนใจ
                       ๒. แนะหรือบอกความมุ่งหมายหรือแนวของเรื่อง 
                       ๓. ไม่ตั้งต้นไกลเกินไป และมีแนวนำเข้าสู่เรื่อง
                       ๔. ไม่ยาวเกินไป

  ภาคเนื้อเรื่อง เป็นภาคสำคัญประกอบด้วย
                   ๑. ข้อมูลในโครงเรื่อง ซึ่งเรียงตามลำดับเวลา ตามพื้นที่ ตามเหตุผล หรือ ตามความสำคัญ
                  ๒. ประกอบด้วยย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ที่สื่อความคิดอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมตามความสำคัญของเนื้อเรื่อง
                  ๓. มีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า 
                 ๔. มีรายละเอียดที่ชัดเจน ขยายความ ประกอบความ และสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกัน

ภาคจบหรือภาคสรุป การจบมักใช้ 2 วิธี คือ
                 ๑. จบด้วย การย่อ คือนำเอาใจความสำคัญ ที่เป็นสาระอย่างแท้จริงมากล่าว ในตอนท้าย ให้ผู้อ่านประทับใจเป็นการทบทวนอีกครั้ง
                ๒. จบด้วยการสรุปให้ตรงความมุ่งหมายสำคัญของเรื่อง ใช้วิธี สรุปความ เป็นประโยคบอกเล่า หรือประโยคคำถาม เป็นภาษิต หรือเป็นคำประพันธ์ ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็ได้ภาคจบนี้ควรแยกเป็นย่อหน้าหนึ่ง และต้องสรุป ความหมายสำคัญเอาไว้ในหน้านี้

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

            ๑.  การเลือกเรื่อง หากจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้ว ควรเลือกตามความชอบ หรือความถนัดของตนเอง

            ๒. การค้นคว้าหาข้อมูล อาจทำได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่น ๆ

            ๓. วางโครงเรื่อง เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว ต้องวางโครงเรื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการ จัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน เช่น

                ๓.๑  จัดลำดับหัวข้อตามเวลาที่เกิด

                ๓.๒ จัดลำดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่

                ๓.๓ จัดลำดับตามความนิยม

         ๔. การเรียบเรียง ตามรูปแบบของเรียงความ ตามองค์ประกอบ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

ลักษณะของเรียงความที่ดี

        ลักษณะของเรียงความที่ดีต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปแล้วยังต้องมีลักษณะ ดังนี้

             ๑.  เอกภาพ คือ ในแต่ละย่อหน้า ความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันกับหัวข้อเรื่อง

             ๒. สัมพันธภาพ คือ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง โดยจะต้องมีการวางโครงเรื่องที่ดี จัดลำดับย่อหน้าอย่างมีระบบระเบียบ เรียบเรียงด้วยคำเชื่อมที่เหมาะสม

             ๓. สารัตถภาพ คือ มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องโดยในแต่ละย่อหน้า ประโยคสำคัญต้องชัดเจน ประโยคขยายมีน้ำหนักเชื่อถือได้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเน้นย้ำให้ประโยคใจความสำคัญมีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        นักเรียนทุกคนจะต้องเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครูจะส่งเข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด    มีรางวัลด้วยนะคะ 

Advertisements

2 Responses

  1. ดีจังครับ…ครูวัดแดงทันสมัยจัง…ฝากความระลึกถึงผอ.ด้วยครับ

  2. เขียนเรียงความท่ครูสั่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: