คำไวพจน์

คำไวพจน์คือคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือคำที่พ้องความหมายนั่นเอง

พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบรมศาสดาจารย์ พระโลกุตมาจารย์
กระสรรเพชร พระสุคต พระโลกนาถ พระมหามุนินทร์ พระชินวร พระชินสีห์
พระนรสีห์ พระสัพพัญญู พระบรมครู พระธรรมสามัสร์ พระศากยมุณี พระจอมไตร
พระทศญาณ พระทศพลญาณ พระพิชิตมาร พระสมณโคดม พระมหาสมณะ

พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ ขัตติยะ เจ้าชีวิต บพิตร ปิ่นเกล้า ผ่านเผ้า พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูบาล ภูบดี ภูธร ภูธเรศร์ ไท ไท้ นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม
เจษฎา ฤาสาย วิภู ราช ราชัน ราชินทร์ ราเชนทร์ ทรงธรรม ชนินทร์ ธเรศ
จักรพรรดิ์ ทรงภพ นเรศวร นเรศูร นเรนทรสูร มหิธร มหิบาล มเหศวร ธรณิศ
ภูเบศ ภูมี ภูวนาถ ภูวเนตร ภูวไนย ภูวดล ภูมิบาล ธรณิศ ธรณิศร ธรณิศวร์
ธรณินทร์ มนุษยเทพ ภูมีศวร ภูมินทร์ ภูมิบดี อธิราช จักรี จักริน นาราธิป อธิป
นฤบาล นฤนารถ นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล นโรดม มหิศวร ราชา
ราชาธิราช สมมติเทวราช อดิศร นริศ นราธิเบศร์ อดิศวร

ใจ
กมล แด ทรวง ทรวงใน มโน มน มาน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อก อุระ

คำเปรียบเทียบ
กล คล้าย ครุวนา เฉก ฉัน เช่น ดั่ง ดุจ เทียบ เที้ยน เทียม ประดุจ ประเล่ห์
ประหนึ่ง พ่าง เพี้ยง เหมือน ราว ราวกับ เล่ห์ เสมือน อุปมา อย่าง ปาน เปรียบด้วย

นักปราชญ์
กวี โกวิท โกศล ธีร ธีมา เธียร บัณฑิต ปัญวา ปราชญ์ ปริญญา เปรียญ
พยัตตะ มนู มุนี มุนินทร์ เมธี เมธาวี วิทุร สุธี

ผู้หญิง
กนิษฐ์ กนิษฐา กระลาพิน กระลาศรี กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา กามินี เกน
กลอยใจ แก้วตา ขนิษฐา ดรุณี ดวงสมร ถี นง นงคราญ นงราม นงนุช นงนาฏ
นงเยาว์ นงลักษณ์ นงโพธ นงพาล นงพะงา นรี นารี นฤมล นาเรศ นิรมล นุช
เนียง แน่ง แน่งน้อย บังอร โผอน พธู พนิดา พะงา พังงา ภคินี ภาคินี
มาณวิกา มารศรี ยอดสร้อย ยาหยี ยุพยง ยุพเรศ ยุพดี ยุพา ยุพาน
ยุพิน ยุพาพาล ยุพาพิน ยุวดี เยาวมาลย์ เยาวเรศ เยาว์ลักษณ์ เยาวพา รมณี
ร้อยชั่ง วธู วนิดา วรดนู วรางคณา วิมล ศรี สดี สตี สตรี สมร สะคราญ
สายสมร สายสวาท สุดา เสาวภาคย์ สุนทรี อนงค์ อร อรไท อ่อนไท อ่อนไท้
อรนุช อังคณา อัมพา อิตถี อิสัตรี

ดอกไม้
กรรณิกา กุสุม โกสุม กุสุมาลย์ จราว จาว บุปผ บุปผา บุปผชาติ บุษบะ บุษบา
บุษบง บุษบัน บุหงัน บุหงา ผกา พบู พเยีย พวงมาลา มาลย์ มาลัย มาลา
มาลี สุมน สุมนา สุมาลี สุคันธชาติ สะบู ปสพ พันลอก กะบัง

ท้องฟ้า
คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์ ทิฆัมพร นภ นภดล นภมณฑล นภา นภาลัย โพยม
โพยมาน เวหะ เวหา เวหาส เวหน เวหายส หาว อฆ อนิลบถ อัมพร ดาราบถ

น้ำ
กระสินธ์ กาสาร กุนที เกียน คงคา จาว ชทึง ฉทึง ชรทึง ชร ชล ชลชาติ
ชลธาร ชลธี ชลธิศ ชลาธาร ชลัมพุ ชลาลัย ชลาศัย ชเล ชโลทร โดย โตย ตระพัง
ตะพัง กระพัง ทก ธาร ธารา นที มหรณพ มหรรณพ ยมนา รหัท ละหาน
วหา วาปี วริ สาริน วารี วาหินี ศิรา สมุทร สริต สลิล สาคร สาคเรศ สินธุ
โสทก อรรณพ อุมพุ อุทก อุทกธาร อุทกธารา โอฆชล เนียร

พระจันทร์
แข โค จันทร์ จันทร จันทรพิมพ์ จันทรมณฑล เดือน ตโมนุท ตโมทร แถง
โทษากร โทษรมณ์ นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน์ บุหลัน ปักษาธร
พิธุ มา มาส รชนีกร รัชนีกร วิธู ศศธร ศศพินทุ ศศลักษณ์ ศศิ ศศิน ศศี
ศศิธร ศศิมณฑล สวรรคบดี สุมา โสม อินทุ อุทุราชา สุมะ รัตติกร กลา กลาพิมพ์
กลาแถง มนทกานติ พิธุ สิตางศุ์

พระอาทิตย์
ตโมนุท ตะวัน ไถง ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร พันแสง ภากร ภาณุ
ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รังสิมันต์ รังสิมา รำไพ วรุณ สหัสรังสี สุริยะ
สุริยากร สุริยง สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยศ สุริโย สุริยน สุริยัน สูร สูรยะ อักกะ
อังศุธร อังศุมาลี อาภากร อุษณรัศมี อุษณรูจี อุษณกร

เมือง
ธานิน ธานี ธานินทร์ นคร นครินทร์ นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร์ บุรี บูรี ประเทศ
พารา กรุงไกร สรุก

โลก
โกกุ ฉมา ด้าว ธรณี ธรา ธราดล ธริษตรี ธาษตรี ธาตรี ปฐพี ปฐวี ปถพี
ปัถพี ปัถวี ผงอน ผไท ไผทโกรม พสุธา พสุธาดล พสุนธรา พสุมดี พิภพ ภพ
ภู ภูดล ภูมิ ภูริ ภูวะ ภูวดล ภูวนะ มหิ มหิดล เมทนี เมทินี นิมา โลกธาตุ
โลกย โลกัย วสุธา วสุนธรา วสุมดี หล้า อจลา อุรพี โกษ

นก
เขจร ทวิช บุหรง ปักษา ปักษี สกุณ สกุณี สุโนก ศาพก โศลาฏ วิหค วิหงค์
ทวิชาติ ทิช ทิชากร ปักษิณ พิหเคนทร์ ปักษวาหน ปักษคม พิหค

ช้าง
คชินทร์ คเชนทร์ หัสดี ดำรี ดำไร ดมไร ทนดี หัสดี หัสดินทร์ กรี กรินทร์
กเรนทร์ กุญชร คช คชา คชาธาร โคบุตร พลาย พัง นาค นาคินทร์ นาเคนทร์
มาตงค์ นรการ สาร หัตถี หัสดินทร์ ไอยรา ไอยราพต คชสาร สาง นาคศวร
ทันตี ทันติน พารณ พารณะ วารณ หัตถินี กรินี พังคา นาเคศ

ม้า
ตุรงค์ ตุรคะ มโนมัย สินธพ แสะ หัย อาชา อาชาไนย อัสสะ อัศวะ อัศวิน
อัสดร พาชี ดุรค ดุรงค์ ดุรงคี

เสือ
ขาล ตะโก ทวีปี พยัคฆ์ พยัคฆา พยัคฆี พยัคฆิน อชินี พาฬ ศารทูล ขลา

วัว
วสภ พฤษภ พลิพัท ฤษภ วัตสดร อุสภ อุสุภ คาวี เคา ฉลู

ควาย
มหิงส์ มหิษ ลุลาย กาสร กระบือ มหิงสา

ลิง
ทุโมน พลีมุข ชรโมล วานร พานร วานรินทร์ พานรินทร์ พานเรศ กระบี่ กบินทร์
กเบนทร์ กบิล มักฏะ วอก สวา ปลวังค (อ่านปะละวังคะ)

สวรรค์
สรวง สันรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย สุรโลก สัค สัคคะ ไกวัล ไกพัล ทิพ ไตรทิพ
จาตุมหาราชิก ดางดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี วยัมหะ โสฬส
กระยาหงัน ลางงิด ไทวะ สุขาวดี ศักรภพน์

พระนารายณ์
พระวิษณุ ตรีโลเกศ จัตุรภุช จักรปราณี สังขกร หริ หริรักษ์ พระทรงครุธ พระทรงสุบรรณ
พระทรงสังข์ รามราช วาสุเทพ พระกฤษณ์ วิณหุ

พระอินทร์
มัฆวา มัฆวาน มฆวัน ตรีเนตร มหินท์ มเหนท์ วชิร วิชราวุธ วชิรปราณี
วชิรหัตถ์ วัชรี วัชรินทร์ วัชรเรนทร์ วาสพ ศักร ศักรินทร์ ศักเรนทร์ สักกะ
สุชัมบดี สุรบดี สหัสนัยน์ สหัสเนตร สุรินทร์ สุเรนทร์ โกสีย์ โกสินทร์ อมรบดี
อมรราช อมรินทร์ อมเรศ เทพบดี เพชรายุธ พันตา พันเนตร วัชรพาหะ

พระอิศวร
ศุลี ศูลี ศูลิน ศังกร ปรเมศวร์ สยมภู จอมไตร ศิวะ มหาเทพ เทพาธิบดี
ตรีโลกนารถ ตรีโลจน์ มเหศ มเหศวร ภูตบดี ภูเตศวร ธราธร ธราธาร พระทรงโค
หร (อ่าน หะระ)

พระพรหม
ธาดา จัตรุพักตร์ ปรเมษฐ์ ประชานาถ กมลาสน์ กมเลศ กัมลาศ สหัมบดี สุรเชษฐ์
หงสรถ กำมลาศน์ ขุนแผน พระทรงหงส์

เทวดา
เทพ เทว เทวัญ เทเวศร์ เทพบุตร เทพยดา เทพยุดา เทพาดิเทพ เทวินทร์
เทพินทร์ สุรารักษ์ อดิเทพ สุร อมร อมรา อำมร แมน สุธาสินี สุธาสี
อสัญแดหวา แถน มรุ นิรชร (อ่านนิระชอน)

นางฟ้า
เทวี เทพธิดา สุรางค์ สุรางคนางค์ สุรางคนา รัมภา อัปสร อัจฉรา นิรชรา

ยักษ์
ยักษา ยักษี ยักษิณี ยักข์ ยักขินี รักขสะ รากษส รากโษส อสุร อสูร อสุรา
อสุรินทร์ อสุรี อสุเรนทร์ อสุเรศ ราพณ์ ราพณาสูร รามสูร แทตย์ กุมภัณฑ์

ทองคำ
โสม เหม จารุ อุไร กาญจน กาญจนา สุพรรณ สุวรรณ สุวรรณา สุวรรณี
จามีกร หิรัณย์ หาดก หาตก มาศ ริน ชาตรูป ชมพูนุท ชามพูนุท กนก ไร สิงคี
โสณ มหาธาตุ

เงิน
หิรัญ ไหรณ ปรัก รชตะ สัชฌะ สัชฌุ งึน เงือน

ดอกบัว
บุณฑริก ปทุม สัตตบุษย์ บุษบัน นิลุบล นิลปัทม์ จงกล ประวาลปัทม์ สัตตบงกช
โกมุท โกกนุท ไกรพ บุษกร ปัทม ปัทมา อินทีวร อัมพุช บงกช อรพินท์
สัตตบรรณ อุบล จงกลนี กมล โกเมศ โกมล กรกช สโรช สาโรช นลิน นลินี
กช กมุท กระมุช วาริช ชาตบุษย์ ตาราไต วารีช ลินจง โบกขร สฤก อุปบล
นีรช (อ่าน นีระชะ)

ป่า
อรัญ อารัญ อารัณย์ อรัณย์ อรัญญิก ชระงม วนวัน พนา พนาวัน พนาลี
พนาลัย พนาวา พนาเวศน์ พนาราม พนาดร พนันดร พนัส พนัสบดี พนาสณฑ์
พนาสัณฑ์ ไพรสณฑ์ ไพรสัณฑ์ พงไพร พงพี ไพรศรี พนาศรี ไพรวัณ ไพรระหง
พนอง เถื่อน กานน ครึมครุ ดงดาน ชัฏ อฏวี (อ่าน อะตะวี)

ภูเขา
พนม พนอม ภู ภูผา คิริ คีรี กันทรากร บรรพต บรรพตา บรรพตชาล
บรรพตมาลา มหิธร มเหยงค์ ศิขร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ไศล สิขรี สิขเรศ
สิงขร สิงค์ เสล เสสา

ปลา
มีน มัจฉะ มัจฉา มัจฉาชาติ มัตสยะ มัตสยา มัศยา วาริช วลัช นีรจร กะรัง

กลางคืน

รัต, ราตรี, รัชนี, ราตร, นิศา, รัตติกาล, อันธิกา, อนธการ

 

Advertisements

ทัศนศึกษาจังหวัดพัทลุง

ทัศนศึกษา จังหวัดพัทลุง

ถ้ำสุมโน อำเภอศรีนครินทร์

หาดลำปำ  อำเภอเมือง

วัดป่าลิไลย์  อำเภอเมือง

ทะเลน้อย  อำเภอเมือง

ภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำ

๑. วาดเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียนถึงจังหวัดพัทลุง

๒. เขียนบรรยายความรู้สึกประทับใจ พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบ

๓. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียน

กำหนดส่งงาน ====>>วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

กลอนวันแม่

วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า  วันแม่ 

ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี

เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

  และเป็นโอกาสพิเศษที่ลูกๆทุกคนจะแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่

บอกรักแม่ ให้แม่ได้ชื่นใจ  นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

บางคนอาจ หา บทกลอนวันแม่ เขียนใส่การ์ดมอบให้แม่เพื่อเป็นของขวัญแด่ท่าน

ภาพจาก>>>http://www.thaigoodview.com/node/6662

อุ่นไอรัก…จากแม่

กลิ่นความรักหอมนวลอวลไออุ่น

มือละมุนเนียนนุ่มอุ้มโอบขวัญ

ทะนุถนอมตระกรองกอดยอดชีวัน

ประครองป้องผองภยันอันตราย

กี่สิบถ้อยร้อยคำรำพันพรอด

ที่ถ่ายทอด “คำรัก” หลากความหมาย

กี่เปรียบเปรยสรรหามาบรรยาย

ฤาเทียบสายใยรักจาก…มารดา

ครั้งที่ลูกยังเป็นเด็ก เล็กเล็กอยู่

แม่คือ “ครู” สอนอ่านเขียนเรียนภาษา

ให้คำเตือน…เสมือนแสงแห่งปัญญา

ให้วิชาคือ “รู้คิด” ที่ติดตน

ยามลูกเหนื่อยอนาทรแสนอ่อนล้า

ต้องการคำปรึกษาหาเหตุผล

แล้วหันมองรอบกาย…คล้ายมืดมน

ยังพบคนหนึ่ง…คือแม่…คอยแลมอง

แม่จ๋า…แม่คือยอดสตรีที่ประเสริฐ

แม่…เลอเลิศหนึ่งในใจไม่เป็นสอง

แม่…สูงค่ากว่าหยาดเพชรเกร็ดสีทอง

เกินยกย่องด้วยล้านคำ…พร่ำพรรณนา

หอมกลิ่นความรักนวลอวลไออุ่น

ระลึกคุณ แม่โอบอุ้มคุ้มเกศา

มือของลูกจึงเรียงร้อยถ้อยวาจา

เป็นมาลาหอม “รัก” กราบจากใจ

แม่…หญิงยอดคน

กรองวจีเรียงถ้อยร้อยความรัก

บรรจงถักคำหวานผ่านอักษร

แทน”มาลามะลิ”สวย…ด้วยบทกลอน

กราบ “มารดร” ด้วยรักมั่น “กตัญญุตา”

หากค้นหาความรักจากทุกภพ

หลอมบรรจบเป็นรักที่มากค่า

“รักของแม่” แม้ล้านคำพร่ำพรรณนา

มิอาจหาเปรยเปรียบเทียบทดแทน

ลูกกี่คน…”แม่” เลี้ยง-รัก…ไม่พัก-ผ่อน

ถึงเดือดร้อน…เหนื่อยยากลำบากแสน

ให้ลูกอิ่ม…แม้อัตคัดจนขาดแคลน

จะแร้นแค้น…ซูบเพียงกาย…รักไม่จาง

ชีวิตลูกที่ดำเนินเดินถูกต้อง

เพราะแม่ประคับประคองไม่เหินห่าง

ยามลูกเดินหลงทิศ…ผิดเส้นทาง

แม่คือเทียนส่องสว่าง…กลางดวงใจ

แม่จ๋า…แม่พร่ำสอน…คือพรประเสริฐ

เป็น “พร” เลิศผ่องพิสุทธิ์ดุจแก้วใส

ด้วยไม่มีเคลือบแคลงแฝงเภทภัย

ลูกจดจำ…รำลึกไว้…ใช้เตือนตน

กรองวจีเรียงถ้อยร้อยความรัก

บรรจงถักเป็น”สร้อยคำ”…ที่งามล้น

สื่ออักษรกลอน “รัก” จากกมล

บูชา “แม่”…”หญิงยอดคน”…หนึ่งในใจ

มาลัยอักษรา บูชาแม่

 โอ้ละเห่-ฟูมฟัก…ด้วยรักเจ้า

เมื่อยามเยาว์แม่ถนอมกล่อมจอมขวัญ

เอื้ออาทร-ร้อนร้าย แม่คลายพลัน

ภัยกางกั้นแม่กล้าฟันฝ่าไป

หวังเพียงแค่ “คนดี” ที่แม่รัก

จะมีหลักอนาคตที่สดใส

ยอมลำบากยากเย็นทุกข์เข็ญใจ

ด้วยสายใยรักแน่น ไม่แคลนคลอน

แม่จ๋า…ล้านความรักจากใครเขา

หลอมรวมเข้าอาจแกร่งยิ่งดั่งสิงขร

แต่… “รัก” หญิงที่ขนานนาม “มารดร”

แกร่งแน่นอน..กว่าสิ่งใดในโลกา

แม่จ๋า…แม่คือหญิงที่ยิ่งใหญ่

เหนือเทพไท้ ทั้งสามภพจบทั่วหล้า

พระคุณล้นเกินรำพันจำนรรจา

พรรณนาเทียบได้…ไม่เพียงพอ

จะหาทิพย์จากสวรรค์ ณ ชั้นสรวง

กรองเป็นพวงแทนพลอย…ทำสร้อยศอ

หรือหยิบดาวพราวฟ้ามาทักทอ

แทนป่านปอ….เป็นของขวัญ…นั้นด้อยไป

โอ้ละเห่..ที่ฟูมฟัก “ลูกรักแม่”

สัญญาแน่..เป็นคนดีมิเผลอไผล

เพื่อทดแทนคุณความรัก…จากดวงใจ

กราบด้วย “มาลัยอักษรา” บูชาเอย

ของขวัญจากลูก

มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก

กรุ่นกลิ่น “รัก” บริสุทธิ์ผุดผ่องใส

แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ

เป็นมาลัย “กราบแม่” พร้อมน้อมบูชา

กี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสน

อาจทนแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่า

แต่พระคุณ”หนึ่งหยดน้ำนมมารดา”

ทั้งสามภพจบหล้า…หาเทียมทัน

ลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อย

หรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์

เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ “อนันต์”

จึงตั้งมั่น “กตัญญุตา” ตลอดไป

หนึ่งคำ “รัก” ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อย

ต่างเพชรพลอย ตีราคาค่ามิได้

แต่แม่จ๋า… “รักที่หนึ่ง” ของหัวใจ

มิใช่ใคร “ลูก รัก แม่” แน่นิรันดร์

กลอนวันแม่ จาก คุณสัจจาภรณ์ ไวจรรยา (poohkan)

http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88/

คำขวัญวันแม่

คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ

จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คำขวัญวันแม่ ปี 2554

“เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ

ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน

จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553

“แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว

กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ

บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ

หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์”

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552

“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง

เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่

ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร

เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

คำขวัญวันแม่ ปี 2551

“เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน

ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น

หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน

จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2550

“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ

คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน

ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน

ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2549

“รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง

รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์

ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน

รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2548

“ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า

เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่

ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย

ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2547

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

“แม่คือผู้ให้

ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด

นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

“แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต

ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง”

คำขวัญวันแม่ ปี 2546

“สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่

มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง

สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง

เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2545

“แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน

บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ

พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน

แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”

คำขวัญวันแม่ ปี 2544

“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต

ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา

หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา

รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

ข้อมูลจาก >>>http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88/

นักเรียนเขียนคำขวัญวันแม่ด้วยกาพย์ยานี 11 

รวมการ์ดน่ารักๆสำหรับแม่

 ให้นักเรียนประดิษฐ์บัตรอวยพรวันแม่ สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียม

>>>>สี  ดินสอสี

>>>>กระดาษสวย ๆ

>>>>กรรไกร

เรียนภาษาไทยกับเรื่องขำขัน


ความหมายของการอ่าน